Раздел II. /Наредба за ползване на Студентските общежития и столове/

Условия и ред за настаняване в студентски общежития

Чл. 13. (1) Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие" и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.

Чл. 14. (1) Настаняването на студентите, докторантите и специализантите се извършва от висшето училище, в което те се обучават.
(2) В населените места, в които има повече от едно висше училище, се създава комисия за разпределение на свободните места в студентските общежития.

Чл. 15. (1) Настаняването на студенти в студентските общежития се извършва въз основа на класиране. Не се извършва класиране, когато кандидатите за настаняване в студентското общежитие са по-малко от свободните места в него.
(2) Без класиране в студентските общежития се настаняват:
1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО;
2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:
а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
б) студенти с неизвестен или починал родител;
в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;
д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;